UvA- en HvA-beleid

Aan Universiteit en Hogeschool van Amsterdam wordt beleid voor research data management ontwikkeld. UvA en HvA sluiten in hun beleid aan bij wat in (inter)nationale samenwerkingsverbanden is afgesproken.

UvA- en HvA-beleid

In april 2015 heeft het College van Bestuur (CvB) centrale richtlijnen vastgesteld voor research data management (RDM) bij UvA en HvA. Bij faculteiten, onderzoeksinstituten en kenniscentra worden deze centrale richtlijnen nu uitgewerkt in lokale beleidsvoorstellen en instructies (‘dataprotocol’). Doel van het dataprotocol is voor alle betrokkenen helder maken wat van hen wordt verwacht.

Wetenschapsbeoefening

De UvA onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening (2004/2014) van de Vereniging van Universiteiten VSNU. In deze gedragscode komt het omgaan met onderzoeksdata een aantal malen voor:

  • onderzoek wordt nauwkeurig gedocumenteerd (artt. 2.1, 3.1);
  • de kwaliteit van dataverzameling, data-invoer, dataopslag en dataverwerking wordt goed bewaakt, en hiervan wordt verslag gedaan (art. 3.2);
  • ruwe onderzoeksgegevens worden ten minste 10 jaar bewaard en, tenzij wettelijke bepalingen dat onmogelijk maken, op aanvraag ter beschikking gesteld aan andere onderzoekers (art. 3.3);
  • ruwe onderzoeksgegevens worden zo opgeslagen dat ze te allen tijde met een minimum aan tijd en handelen kunnen worden geraadpleegd (art. 3.4).

Praktijkgericht onderzoek

De HvA houdt zich aan de Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO (2010) van de Vereniging Hogescholen. Deze gedragscode vraagt van onderzoekers met betrekking tot data onder meer om

  • zich te richten op het zo efficiënt en effectief mogelijk verzamelen van de data;
  • rekening te houden met de privacy en belangen van respondenten en stakeholders;
  • zorgvuldig te zijn bij het verzamelen, analyseren en bewaren van data;
  • ervoor te zorgen dat de verzamelde data alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt; en
  • zich te verantwoorden over de wijze waarop data zijn verzameld en geanalyseerd.

Persoonsgegevens

Voor wetenschappelijk onderzoek geldt in bepaalde gevallen een ontheffing van de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De WBP verbiedt bijvoorbeeld de verwerking van zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ (o.a. levensovertuiging, seksuele beleving en strafrechtelijk verleden) tenzij die plaatsvindt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

De WBP is vertaald naar de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, m.n. de Maatschappij- en Gedragswetenschappen, in de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek (VSNU, 2005).

Meer informatie

De afdeling Juridische Zaken en de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van UvA en HvA, C.L. Koppenol, kunnen adviseren over het gebruik van persoonsgegevens bij onderzoek.

Andere gedragscodes

Afhankelijk van je vakgebied kunnen ook andere gedragscodes van belang zijn, bijv. omtrent dierproeven, biosecurity en/of belangenverstrengeling.

Gepubliceerd door  RDM support

19 april 2018