Eisen van financiers

Steeds meer financiers van wetenschappelijk onderzoek stellen eisen aan de omgang met onderzoeksgegevens door onderzoekers. De eisen verschillen per subsidiegever.

Op deze pagina:

KNAW

Onderzoeksplannen die bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) worden ingediend, moeten een korte dataparagraaf bevatten.

De KNAW vraagt onderzoekers om, tenzij zwaarwegende redenen dat verhinderen, hun onderzoeksdata op te slaan in een data-archief en voor iedereen toegankelijk te maken. Dit gebeurt bij voorkeur zodra de dataset compleet is, uiterlijk bij afronding van het onderzoek. 

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zegt in haar algemene subsidiebepalingen een aantal dingen over onderzoeksgegevens:

  • NWO is mede-eigenaar van de databestanden die worden aangelegd in door NWO gefinancierd onderzoek.
  • De onderzoeksgegevens die worden verzameld, moeten goed en toegankelijk worden gedocumenteerd en opgeslagen.
  • Databanken worden beschikbaar gesteld voor gebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek.

Voor enkele vakgebieden zijn deze bepalingen nader uitgewerkt: onderzoeksdata uit deze vakgebieden moeten na afloop van het onderzoeksproject bij een data-archief worden ondergebracht en beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Deze verplichting geldt voor de NWO-Middelgroot- en NWO-Groot-subsidies Geesteswetenschappen, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Veranderingsstudies en Geweld tegen psychiatrische patiënten.

Direct na toekenning van deze subsidies dienen de betrokken onderzoekers met Data Archiving and Networked Services (DANS), een instituut van KNAW en NWO, een datacontract af te sluiten.

Datamanagement 

In een onderzoeksaanvraag bij NWO beantwoorden onderzoekers vier vragen over datamanagement (datamanagementparagraaf). Als NWO de aanvraag honoreert, werkt de onderzoeker deze vragen uit tot een datamanagementplan. Een eerste versie van dit plan moet uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag bij NWO zijn ingediend. Zodra het datamanagementplan door NWO is goedgekeurd, kan het project van start gaan. De kosten voor datamanagement kunnen opgenomen worden in de aanvraagbegroting.

ZonMW

In een subsidieaanvraag bij ZonMW moet een datamanagementplan op hoofdlijnen worden opgenomen. Zodra de subsidie is toegekend, moet het plan verder worden uitgewerkt.

In het plan moet de onderzoeker laten zien of het onderzoek verricht kan worden met bestaande data, door uitbreiding van bestaande datasets, of met een nieuwe dataverzameling.

Ook wil ZonMW weten hoe de onderzoeksdata gedeeld gaan worden, wanneer de data aan derden ter beschikking gesteld worden, en hoe de data toegankelijk worden gemaakt.

SIA/RAAK

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA stelt (nog) geen eisen op het gebied van datamanagementplanning. Wel dienen de resultaten van onderzoek dat door SIA is bekostigd, bijvoorbeeld in het RAAK-programma, tijdig en uitvoerig voor het onderwijs, de beroepspraktijk en verder onderzoek toegankelijk te zijn.

Horizon 2020

Onderzoekers die een beroep willen doen op financiering door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020 worden uitgenodigd om in hun projectvoorstel een paragraaf over datamanagement op te nemen. In deze paragraaf staat

  • welke data het onderzoeksproject zal opleveren,
  • of en hoe deze data toegankelijk worden gemaakt voor verificatie en hergebruik, en
  • hoe de data worden gearchiveerd.

De Open Research Data Pilot binnen Horizon 2020 wordt met ingang van 2017 uitgebreid tot alle onderzoeksgebieden. Binnen de pilot is het opstellen van een datamanagementplan verplicht. Een eerste versie van dit plan moet binnen zes maanden na de start van het project worden ingeleverd.

De verzamelde onderzoeksdata dienen in een data-archief te worden ondergebracht en beschikbaar te komen voor hergebruik door derden.

Gepubliceerd door  RDM support

29 maart 2018